Vakuus ja vuokra | Deposit and rent | Hyressäkerhet och hyra FI EN SV

Tällä lomakkeella voit lähettää viestin AYY:lle koskien vuokria ja vakuuksia. Valitse yhteydenoton aihe alta!

Muistathan:

Ensimmäisen vuokran ja vakuuden maksamisesta ei tarvitse huolehtia ennen laskujen saapumista. Laskut lähetetään sinulle sähköpostitse siihen osoitteeseen, jota olet Domoon kirjautuessa käyttänyt.
Vakuusmaksu pyritään palauttamaan sopimuksen päättymistä seuraavan kuukauden puoliväliin mennessä.
Vuokravastuu AYY:lle säilyy aina asunnon ensivuokralaisella eikä siirry jälleenvuokralaiselle. Siksi suosittelemme maksujärjestelyä, jossa jälleenvuokralainen maksaa vuokran sinulle, ja sinä puolestasi AYY:lle.

Eräpäivän siirtäminen: Jos haluat siirtää vuokranmaksusi eräpäivää vakituisesti, voit pyytää siirtoa lomakkeella. Muistathan perustella pyyntösi, ja ehdottaa sinulle sopivaa maksupäivää. Jos pystyt kuitenkin maksamaan vuokran ennen kuun 15. päivää, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä erikseen, eikä pyytää eräpäivän siirtoa. Ennen kuun 15. päivää suoritetuista maksuista ei aiheudu sinulle ylimääräisiä kuluja.
Liikamaksut: Jos maksat vahingossa liikaa vuokraa, voit pyytää liikaa maksetun vuokran palautusta, tai ilmoittaa maksavasi tällä ennakkoa seuraavan kuukauden vuokrasta. Jos haluat palautuksen, lähetä tilinumerosi erillisellä sähköpostiviestillä tai toimita se henkilökohtaisesti AYY:n palvelutoimistoon. AYY ei ota tilinumeroita vastaan lomakkeen kautta, eikä suullisella ilmoituksella. Suosittelemme suojatun sähköpostin käyttöä kaikissa henkilötietoja käsittelevissä viesteissä.
Ongelmat vuokranmaksussa: Mikäli sinulla on vaikeuksia vuokranmaksussa ja haluat tehdä maksusopimuksen, pyydäthän yhteydenottoa tällä lomakkeella. Jos kolmas maksamaton vuokra erääntyy, menee vuokravelka automaattisesti perintään.
Muutos laskutukseen: Voit pyytää muutosta laskutustapaasi, jos esimerkiksi asut kaverin kanssa perheasunnossa, ja haluatte erillisten laskujen sijaan yhteisen laskun. Voit myös vaihtaa yhteisen laskunne erillisiksi laskuiksi.


IN ENGLISH

With this form, you can send a message to AYY regarding rent and deposit. Please choose the topic of your inquiry below!

Please remember:

You do not have to worry about the payment of the first rent and deposit before receiving the invoices. Invoices will be sent to you by e-mail to the address you used when logging in to Domo. We aim to refund the deposit by the middle of the month following the termination of the agreement. Rental liability to AYY always remains with the main tenant and is not transferred to the subtenant. Therefore, we suggest a payment arrangement where the subtenant pays the rent to you, and you pay the rent to AYY.

Postponement of the due date: If you wish to postpone the due date of your rent on a permanent basis, you can request the postponement using the form. Please remember to justify your request and suggest a suitable payment date for you. However, if you are able to pay the rent before the 15th of the month, you do not need to contact us separately or request a postponement of the due date. Payments made before the 15th of the month do not incur any additional costs for you.

Overpayments: If you accidentally pay too much rent, you can request a refund of the overpaid rent, or you can inform us that you are paying this as an advance for the next month’s rent. If you want a refund, send your bank account number by a separate email or deliver the number personally to AYY’s services office. AYY does not accept bank account numbers through the form or via verbal notification. We recommend using secure email for all messages involving personal information.

Problems with rent payment: If you have difficulties with rent payment and wish to set up a payment plan, please contact us using this form. If the third unpaid rent becomes overdue, the rent debt will automatically be sent to collections.

Change in billing: You can request a change to your billing method if, for example, you live with a friend in a family apartment and prefer a shared invoice instead of separate invoices. You can also change your shared invoice into separate invoices.  PÅ SVENSKA

Med denna blankett kan du skicka ett meddelande till AUS om hyror och hyressäkerheter. Välj ämne för kontakt nedan!

Kom ihåg:

Du behöver inte fundera på betalningen av den första hyran och säkerheten förrän fakturorna anländer. Fakturorna skickas till dig per epost till den adress som du använt när du loggade in i Domo.
Målet är att säkerheten ska återbetalas senast i mitten av månaden efter att avtalet upphört.
Hyresansvaret gentemot AUS ligger alltid på den egentliga hyresgästen och övergår inte till andrahandshyresgästen. Därför rekommenderar vi ett arrangemang där andrahandshyresgästen betalar hyran till dig och du i din tur till AUS.

Senareläggning av förfallodagen: Om du vill senarelägga förfallodagen för din hyresbetalning permanent kan du be om senareläggning med denna blankett. Kom ihåg att motivera din begäran och föreslå en lämplig betaldag. Om du ändå kan betala hyran före månadens 15:e dag behöver du inte ta kontakt separat och be om senareläggning av förfallodagen. Betalningar som gjorts före månadens 15:e dag föranleder inga extra kostnader.

Överbetalningar: Om du i misstag betalar för mycket hyra kan du be om att den extra hyran återbetalas eller meddela att du betalar en del av följande månads hyra i förskott  med betalningen. Om du vill ha åtetbetalning skicka ditt kontonummer med ett separat epostmeddelande eller lämna in det personligen till AUS servicebyrå. AUS tar inte emot kontonummer med blanketten och inte muntligt. Vi rekommenderar att använda skyddad epost för meddelanden som gäller personuppgifter.

Problem med hyresbetalningen: Om du har problem med hyresbetalningen och vill göra upp ett betalavtal be om  kontakt med denna blankett. Om den tredje obetalda hyran förfaller går hyresskulden automatiskt till inkassering.

Ändring i fakturering: Du kan be om ändring i ditt faktureringssätt om du till exempel bor med din kompis i en familjebostad och ni vill ha en gemensam faktura istället för separata. Du kan även ändra er gemensamma faktura till separata fakturor.

Vakuus ja vuokra FI EN SV

Pakolliset kentät on merkitty *-merkillä. | Mandatory fields are marked with an asterisk (*). | De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk

  • Mikäli opiskelet Aalto-yliopistossa. | If you are studying at Aalto University. | Vad du studerar vid Aalto-universitetet.
  • Max. file size: 16 MB.
    Tähän voit tarvittaessa/halutessasi lisätä asiaasi liittyvän liitetiedoston. | Here you can optionally add an attachment related to your matter. . | Vänligen bifoga din bilaga här, om du har en.