Asumisoikeuden hyvitys | Compensation for the right of residence | Kompensering av boenderätt

Asumisoikeuden hyvitys FI EN SV

  • Tällä lomakkeella voit hakea asumisoikeuden hyvitystä AYY:n asumisen palveluilta | With this form, you can apply for compensation for the right of residence from AYY housing services | Med denna blankett kan du ansöka om kompensering av boenderätt av AUS boendetjänster

  • Liitteet | Attachments | Bilagor

    Liitä kohtaan todistus tai todistukset. Katso tarkemmat ohjeet nettisivuilta: https://www.ayy.fi/fi/muutokset-asumisen-aikana/asumisoikeuden-hyvittaminen. Huomioithan että AYY ei voi suoraan tarkistaa läsnäolotietojasi, joten lataa myös ne Sisusta. Todistuksessa tulee näkyä kaikki opiskeluaikasi läsnäolo- ja poissaolotiedot, jotta hyvityksesi voidaan käsitellä. Sisusta tieto löytyy kohdasta Omat tiedot – Opiskeluoikeudet – klikkaa näkyviin läsnäololista, joka näkyy sivun oikeassa alakulmassa. Liitä tarvittaessa useampi kuvakaappaus sivusta, jotta kaikki läsnäolotietosi ja henkilötietosi näkyvät selvästi. Attach a certificate or certificates here. See detailed instructions on the website: https://www.ayy.fi/en/changes-in-housing/compensating-the-right-of-residence. Please note that AYY cannot directly verify your attendance information, so please also download the information from Sisu. The certificate must show all your attendance and non-attendance information during your studies in order for us to process your compensation. Information can be found in Sisu under My profile – Study rights – click to view the attendance list, which is located in the bottom right corner of the page. If necessary, attach multiple screenshots of the page to ensure that all your attendance and personal information are clearly visible. Attach a certificate or certificates here. See detailed instructions on the website: https://www.ayy.fi/en/changes-in-housing/compensating-the-right-of-residence. | Bifoga betyg eller intyg. Se noggrannare anvisningar på webbplatsen: https://www.ayy.fi/sv/forandringar-under-boendet/kompensering-av-boenderatt Observera att AUS inte kan kontrollera dina kontaktuppgifter direkt utan ladda upp dem från Sisu. I betyget ska synas närvaro- och frånvaroinformationen för hela din studietid så att din kompensering kan behandlas. I Sisu hittar du informationen under punkten Egna uppgifter- Studierätter- klicka fram närvarolistan som finns i högra nedre hörnet av sidan. Bifoga vid behov flera skärmdumpar av sidan så att alla dina närvarouppgifter och personuppgifter syns tydligt.
  • Max. file size: 16 MB.
  • Max. file size: 16 MB.
  • Max. file size: 16 MB.