Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä 13.6.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)
PL 69
02151 Espoo
puh. +358 50 520 9400

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yrityssuhdekoordinaattori Otto Bergius
AYY
PL 69
02151 Espoo
puh. +358 50 520 9422

3. Rekisterin nimi

lomake.ayy.fi/yrityssuhteet – yrityssuhteisiin liittyvät raportointi-, ilmoittautumis- ja yhteydenottolomakkeet

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidä yrityssuhteisiin liittyviä raportteja sekä vastaanottaa palautetta, kysymyksiä ja yhteydenottoja yrityssuhteisiin liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Titteli
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Vapaamuotoinen viesti

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kunnes yhteydenottoon/palautteeseen tms. liittyvät asiat on saatu päätökseen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, hänen täyttäessään lomakkeen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. AYY ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Rekisterin käyttö on ohjeistettu.

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin ylläpito-oikeudet on rajoitetulla joukolla ylioppilaskunnan palkattuja toimihenkilöitä, joiden toimenkuvaan järjestelmän ylläpito kuuluu.

10. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *