Ehdota huomionosoituksen saajia! / Föreslå uppvaktningsmottagare! / Propose recipients for acknowledgement

Erilaisilla yhteisöillä on tapana palkita ansioituneita toimijoitaan eri tavoin.

Onko sinulla tiedossasi Aalto-yhteisön pioneeri, ennakkoluuloton sillanrakentaja tai poikkitieteellinen puurtaja, joka ansaitsisi tunnustusta?

Voit ehdottaa huomionosoituksen saajaa alla olevalla lomakkeella 2.4.2017 saakka. Huomionosoitustyöryhmä esittää lopulliset huomionosoituksen saajat hallitukselle esitysajan päätyttyä.

Lisätietoja antaa hallituksen varapuheenjohtaja, Petteri Heliste (petteri.heliste@ayy.fi, +358505209428)

Otteita huomionosoitusohjesäännöstä
3 § Ylioppilaskunnalla on käytössä yhteisömerkki, ansiomerkki ja kunniamerkki sekä lisäksi 9 sankaritunnus.
5 § Ansio- ja kunniamerkkien myöntämisestä päättää ylioppilaskunnan hallitus huomionosoitustyöryhmän esityksestä.
7 § Esitysoikeus on kaikilla ylioppilaskunnan entisillä ja nykyisillä jäsenillä sekä työntekijöillä. Esitykset osoitetaan huomionosoitustyöryhmälle.
10 § Merkkejä myönnetään aktiivisesta toiminnasta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja sen päämäärien hyväksi.
11 § Merkki voidaan myöntää ylioppilaskunnan nykyiselle tai entiselle jäsenelle ja työntekijälle.
12 § Merkkejä ei jaeta automaattisesti viran tai luottamustoimen perusteella.

Different communities have a practice of rewarding their distinguished actors in different ways.

Do you know a pioneer, unconventional bridge-builder or a cross-disciplinary hard worker in the Aalto community who deserves recognition?

You can suggest a recipient for the acknowledgement reward using the form below until April 2nd 2017. The acknowledgement working group proposes the final recipients of acknowledgements to the Board after the suggestion period has ended.

Excerpts from the acknowledgement regulation:
Section 3 The student union has a community badge, the badges of merit and honour, and a hero badge.
Section 5 The student union board decides on the allocation of the badges of merit and honour based on the proposal of the acknowledgement working group.
Section 7 All the student union’s former and current members and employees have the right to present proposals. Proposals are addressed to the acknowledgement working group.
Section 10 Badges are allocated for active operations in favour of Aalto University Student Union and its objectives.
Section 11 Badges may be allocated to the student union’s current or former members and employees.
Section 12 Badges are not automatically allocated based on an office or an honorary office.

For more information, contact the vice chair of the Board, Petteri Heliste (petteri.heliste@ayy.fi, +358505209428)

Olika samfund har som vana att belöna sina framstående aktörer på olika sätt.
Vet du någon som är en aaltosamfundets pionjär, fördomsfri brobyggare eller tvärvetenskaplig jobbare och slitare som skulle förtjäna erkännande?
Du kan föreslå vem som ska få uppvaktning genom nedanstående blankett fram till 2.4.2017. Uppvaktningsarbetsgruppen föreslår de som slutligen får uppvaktningen till styrelsen därefter.

Utdrag ut uppvaktningssreglementet
3 § Studentkåren har samfundstecken, förtjänsttecken och hederstecken samt därutöver 9 hjältetecken i sin användning.
5 § Om beviljandet av förtjänst- och hederstecken besluter studentkårens styrelse på uppvaktningsarbetsgruppens förslag.
7 § Studentkårens alla före detta och nuvarande medlemmar samt anställda har rätt att ge förslag. Förslagen riktas till uppvaktningsarbetsgruppen.
10 § Tecken tilldelas för aktiv verksamhet för Aalto-universitetets studentkårs och dess målsättningars väl.
11 § Tecken kan tilldelas studentkårens nuvarande eller före detta medlem och anställd.
12 § Tecken utdelas inte automatiskt på basis av tjänst eller förtroendepost.

För mer information, kontakta styrelsens vice ordförände, Petteri Heliste (petteri.heliste@ayy.fi, +358505209428)

Comments are closed.