Keskusvaalilautakunnan hakemuslomake

Hallitus on päättänyt avata haun keskusvaalilautakuntaan.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 15.12.2016 hyväksymän vaalijärjestyksen mukaisesti:

4 § Keskusvaalilautakunta

Ylioppilaskunnan hallitus asettaa vaalivuonna ennen toukokuun loppua edustajistovaalin toimittamista varten keskusvaalilautakunnan. Puheenjohtajan lisäksi keskusvaalilautakuntaan kuuluu 4-6 jäsentä ja varajäsentä, jotka valitaan ylioppilaskunnan äänioikeutetuista jäsenistä siten, että edellisessä vaalissa esiintyneet mielipideryhmät, mikäli mahdollista, tulevat keskusvaalilautakunnassa edustetuiksi. Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen ei saa olla ehdokkaana edustajistovaalissa.

Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri tai muu pääsihteerin nimeämä henkilö.

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) muun jäsenen tai varajäsenen läsnä ollessa.

Keskusvaalilautakunta ratkaisee asiat yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhden keskusvaalilautakunnan jäsenen niin vaatiessa, on käsiteltävä asia alistettava hallituksen ratkaistavaksi.

Hallitus nimeää keskusvaalilautakunnan jäsenet hakuajan päätyttyä.

HAKEMUSTEN DEADLINE SU 17. MAALISKUUTA 2019 KELLO 23.59.

Kaikki hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi automaattisesti.

/

The board has opened a call for candidate applications for the Central Election Committee. 

The Central Election Committee is appointed by the section 4 of the election rules of AYY .

The Board of AYY appoints all members after the application period has closed.

DEADLINE FOR APPLICATIONS IS SUNDAY 17 MARCH 2019 AT 23.59.

All applications will automatically be confirmed.

Comments are closed.